ANUNTURI

Anunt 19 (03.06.2019)


Anunt 18 (10.05.2019)

 

ANUNȚ IMPORTANT

Anunt 17 (10.05.2019)

Sigle

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Stimați colaboratori,

Având în vedere Instrucțiunea nr. 8962/30.06.2017 înaintată de Ministerul Cercetării și Inovării – Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul parteneriate pentru transfer de cunoștințe, privind

I. cazul ajutorului de minimis care se referă la:

- propuneri de proiecte cu activități / subactivități: B. Accesul întreprinderilor la facilități, instalații, echipamente / B.1 Acces la infrastructură/ laboratoare/echipamente CD;

- propuneri de proiecte cu activități / subactivități:C. Activități de transfer de abilități / competente CD și de sprijinire a inovării / C.1.2 Activități de dezvoltare experimentală contractuale),

II. cazul ajutorului de stat care se referă la propuneri de proiecte cu activități / subactivități:D. CD în colaborare efectivă / D.1 Cercetare industrială realizată în colaborare efectivă, D.2 Dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă, D.3 Diseminarea pe scară largă a rezultatelor - activitate tip „suport”,

informăm că întreprinderile pot depune pentru Apelul 3 (2019):

1. începând cu data de -10.05.2019 propuneri de proiecte în conformitate cu INSTRUCŢIUNEA nr. 8962/30.06.2017 a MCI OIC privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, pentru cazul ajutorului de minimis (referitoare la activitățile de tip B și C);

2. începând cu -10.05.2019 ora 1600 până pe data de 31.05.2019 ora 1600 propuneri de proiecte transmise în conformitate cu METODOLOGIA DE VERIFICARE, EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROPUNERILOR DE PROIECTE (CU ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ÎN COLABORARE ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE ȘI ÎNTREPRINDERE – ACTIVITĂȚI DE TIP D) CARE SE VOR DESFĂȘURA ÎN CADRUL CONTRACTELOR SUBSIDIARE DE CERCETARE INDUSTRIALĂ ȘI/SAU DEZVOLTARE EXPERIMENTALĂ ÎN COLABORARE EFECTIVĂ ÎNTRE ORGANIZAȚIA DE CERCETARE - INMA BUCUREȘTI ȘI O ÎNTREPRINDERE – Apel 3(2019) pentru cazul ajutorului de stat (referitoare la activitățile de tip D).

Organizația de cercetare - INMA București verifică conformitatea administrativă, eligibilitatea solicitantului întreprindere și a propunerii de proiect (serviciul solicitat/propunerea de cercetare in colaborare) conform Instrucțiunii nr. 8962/30.06.2017 a Ministerului Cercetării și Inovării – Organism Intermediar pentru Cercetare privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Pentru cazul în care organizația de cercetare-INMA București primește mai multe propuneri de proiecte decât poate realiza în cadrul contractului de finanțare nr. 80/08.09.2016 încheiat cu OI Cercetare, pentru propunerile de proiecte eligibile (cu activități tip D) se va face o evaluare tehnică și economică.

Notă: Cheltuielile aferente activităților din propunerile de proiecte sunt considerate eligibile dacă sunt cuprinse în Cererea de Finanțare a organizației de cercetare, anexa 2 la contractul de finanțare nr. 80/08.09.2016, cod SMIS2014+:105551 și sunt în conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului secțiunea G - Cod competiție POC-A1-A1.2.3-G-2015;

- Schema de ajutor de stat Finanțarea proiectelor CDI conform programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare.

Propunerea de proiect prin care întreprinderea dorește să participe în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm pentru niciuna dintre părți. Serviciile de cercetare care fac obiectul propunerii de proiect se vor realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, pe baza acordului de voință al ambelor părți prin încheierea unor contracte subsidiare.

Pentru proiectele admise la contractare organizația de cercetare-INMA București va semna contracte subsidiare cu întreprinderile, conform modelelor de contract subsidiar aprobate prin Ordinul de Ministru nr. 207/13.04.2017 s-au aprobat modelele de contracte subsidiare pentru acțiunea A1.2.3 "Parteneriate pentru Transfer de Cunoștințe din Axa Prioritară 1 din POC 2014-2020".

- Model de contract subsidiar de prestări servicii pentru întreprinderi privind accesul la facilitățile, instalațiile, echipamentele de cercetare ale organizației de cercetare; - Anexa 1 - Activități de tip B

- Model de contract subsidiar de prestări servicii de cercetare-dezvoltare și inovare pentru întreprindere de către organizația de cercetare; - Anexa 2 - Activități de tip C.

- Model de contract subsidiar de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare cu întreprinderi. - Anexa 3 - Activități de tip D - modificată și înlocuită conform Ordinului de Ministru nr. 261/12.05.2017.

 

Data: 08.05.2019

 

DIRECTOR GENERAL,                                                                   DIRECTOR DE PROIECT,

Dr. ing. Vlăduț Nicolae-Valentin                                                         Dr. ing. Marin Eugen

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

Anunt 16 (27.04.2019)

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA, cu sediul în București, sect.1, Bl. Ion Ionescu de la Brad, nr.6 scoate la concurs 1 post de cercetator stiintific, în domeniul de activitate al institutului și domenii conexe.

Concursul se va desfășura în conformitate cu Legea 319/2003 provind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și Regulamentul de concurs privind ocuparea posturilor de cercetare din cadrul INMA.

Dosarele se depun la sediul INMA-Biroul Personal pâna la data de 27.05.2019, ora 14.00.

Informații suplimentare la tel. 021 2693260/125.

 

DIRECTOR GENERAL,

Dr. ing. VLĂDUȚ Nicolae – Valentin

 

 

 

 

Anunt 15 (18.04.2019)

 

 

Anunt 14 (12.06.2018)

 

Anunt 13 (12.06.2018)

Anunt 12

http://een-romania.ro/wp-content/uploads/2016/08/een.png

Portal national reteaua Enterprise Europe Romania – Sprijina IMM-urile ambitioase sa inoveze si sa creasca international